พืชที่สามารถปลูกในสวนยางพารา : ดอกหน้าวัว

พืชที่สามารถปลูกในสวนยางพารา : ดอกหน้าวัว ไม้ดอกสกุล หน้าวัว (Anthurium spp.) เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยได้...