การทำสวนยางแบบละเอียด 10: การใส่ปุ๋ยยางพารา

การทำสวนยางแบบละเอียด 10: การใส่ปุ๋ยยางพารา


การใส่ปุ๋ยยางพารา

การใส่ปุ๋ยยางพารา มีวิธีการใส่ที่แตกต่างกันระหว่างต้นที่ปลูกใหม่กับต้นยางที่ปลูกนาน ดังนั้น ควรใส่ใจในเรื่องนี้สักเล็กน้อย ทั้งนี้ก็เพื่อให้การปุ๋ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ต้นยางพาราให้มากที่สุด ซึ่งต้องเข้าใจระบบการหากินของรากยางด้วย จึงจะเป็นการดี

การใส่ปุ๋ยที่ถูกวิธี
เขตสีเหลืองคือเขตหว่านปุ๋ย (กรณีที่ใช้วิธีหว่าน)

-ต้นยางปลูกใหม่ ลักษณะของรากจะแผ่ขยายออกเป็นวงกลมรอบลำต้นยาง และไปยังไม่ไกล ดังนั้นเพื่อให้การใส่ปุ๋ยนั้นได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงควรใส่ปุ๋ยแก่ต้นยาง เป็นวงกลมรอบลำต้น แต่อย่าให้ปุ๋ยถูกต้นยางโดยตรง

-ต้นยางที่มีอายุ 17 เดือนขึ้นไป ถึง 4 ปีกว่า รากยางพารา จะขยายออกไปถึงกึ่งกลางระหว่าแถวยาง การใส่ปุ๋ยให้หว่านปุ๋ย กระจายสม่ำเสมอเป็นแถบยาว โดยให้ห่างจากคนต้นยาง ข้างละ 1 เมตร

-ต้นยางที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ส่วนที่เป็นรากจะยิ่งแผ่ขยายเพิ่มมากขึ้นและหนาแน่นมากยิ่งขึ้น โดยมากจะห่างจากโคนต้นยางประมาณ 1 ฟุตไปจนถึง 3 เมตร ดังนั้น การใส่ปุ๋ยต้นยาง ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป จึงสามารถหว่านเป็นแถบกว้างๆ ได้เลย และต้องให้ห่างจากโคนต้น อย่างน้อย 50 ซม.และแผ่กว้างออกไปอีก 3 เมตร

-ต้นยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว เกษตรกรชาวสวนยางสามารถหว่านปุ๋ยทั่วสวนได้เลย แต่ต้องห่างจากโคนต้นยางพารา ข้างละ 1 เมตร

เมื่อชาวสวนยาง เข้าใจวิธีการใส่ปุ๋ยสวนยาง เช่นนี้แล้ว ก็หวังว่า การให้ปุ๋ยของเรานั้นจะมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สมกับราคาปุ๋ยที่ได้ซื้อมา ที่สำคัญที่สุด หวังว่า ต้นยางพารา คงได้รับธาตุอาหารต่างๆ เต็มที่และนำไปสร้างน้ำยางให้ชาวสวนเยอะๆ นะครับ

อย่าลืมเรื่องการใส่ปุ๋ยอีกอย่างคือ ระยะก่อนฝน และ หลังฝน เพื่อต้นยางจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกเวลา และใส่เพียงปีละ 2 ครั้ง หากผู้ใดต้องการใส่หลายครั้ง ก็ลดปริมาณปุ๋ยลงก็ได้ แล้วใส่ห่างกันครั้งละ 2 – 3 เดือน นะครับ (อันนี้วิชาการนอกตำรา)


.......................

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การทำสวนยางแบบละเอียด 1 : ยางพาราไทย
การทำสวนยางแบบละเอียด 2 : ประวัติยางพาราเข้าสู่ประเทศไทย
การทำสวนยางแบบละเอียด 3 : การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา
การทำสวนยางแบบละเอียด 4 : สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง
การทำสวนยางแบบละเอียด 6 : ชนิดของต้นพันธุ์ยาง
การทำสวนยางแบบละเอียด 7 :  พันธุ์ยางพารา ที่แนะนำให้ปลูก
การทำสวนยางแบบละเอียด 8 : การเสริมรายได้ในสวนยาง
การทำสวนยางแบบละเอียด 9 : การกำจัดวัชพืช
การทำสวนยางแบบละเอียด 10: การใส่ปุ๋ยยางพารา
การทำสวนยางแบบละเอียด 11: วิธีการกรีดยาง


การทำสวนยางแบบละเอียด 13: ผลิตผลและการแปรรูปยาง

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "การทำสวนยางแบบละเอียด 10: การใส่ปุ๋ยยางพารา"

แสดงความคิดเห็น