การจำแนกไส้เดือนดิน

การจำแนกไส้เดือนดิน


ไส้เดือนดินจัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ (Animalia) ไฟลัมแอนนิลิดา (Phylum: Annelida) ชั้นโอลิโดซีตา (Class: Oligochaeta) ตระกูลโฮพิสโธโพรา (Order: Opisthopora) สำหรับวงศ์ (Family) ของไส้เดือนดินนั้น มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้จัดจำแนกไส้เดือนดินออกเป็นวงศ์ที่แตกต่างกัน 21 วงศ์ (Renolds and Cook, 1993) และมีมากกว่า 8,000 สายพันธุ์ (Species) (Edwards, 2004)

ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน


ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่พบได้ทั้วไปในดิน กองปุ๋ยหมัก ริมริ่งระบานน้ำใต้กองมูลสัตว์ ใต้ขอนไม้ผุ และในบริเวณต่างๆ ที่มีแหล่งอาหารและความชื้นเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ไส้เดือนดินแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ไส้เดือนดินสีแดง และไส้เดือนดินสีเทาไส้เดือนดินสีแดง มีขนาดลำตัวเล็ก มีสีแดง อาศัยอยู่บริเวณผิวดินที่มีอาหารและความชื้นสูงตลอดปี กินอาหารเก่งและออกลูกมากเหมาะสำหรับใช้ย่อยสลายขยะอินทรีย์ ไส้เดือนดินสีเทา อาศัยอยู่ในดิน ขุดรูอยู่ กินอาหารน้อยและออกลูกน้อย

นอกจากนี้สามารถแบ่งไส้เดือนดินโดยอาศัยพื้นฐานด้านความแตกต่างของที่อยู่อาศัย นิสัยการกินอาหาร และระดับความลึกของชั้นดินในแนวดิ่ง ได้เป็น 3 กลุ่มย่อย ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มไส้เดือนดินผิวดิน (Epigeic)

กลุ่มไส้เดือนดินผิวดิน (Epigeic) เป็นไส้เดือนดินที่เลือดมีรงควัตถุ (ไส้เดือนดินสีแดง) ลำตัวขนาดเล็กยาว 2-5 นิ้ว อาศัยบริเวณผิวดินที่มีอินทรียวัตถุมาก ความชื้นสูงตลอดปี ไม่มีการขุดรู กินอาหารเก่ง และแพร่พันธุ์ได้มาก เป็นกลุ่มไส้เดือนดินที่ใช้ย่อยสลายขยะอินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ได้แก่พันธุ์ขี้ตาแร่ พบอาศัยใต้กองมูลวัวนม และในบริเวณพื้นที่ซักล้างที่มีเศษอาหารในบ้านเรือน

2. กลุ่มไส้เดือนดินในดิน (Endogeic)

กลุ่มไส้เดือนดินในดิน (Endogeic) เป็นไส้เดือนดินที่เลือดไม่มีรงควัตถุ (ไส้เดือนดินสีเทา) มีขนาดลำตัวใหญ่กว่าไส้เดือนดินในกลุ่มผิวดิน อาศัยอยู่ในดินทั่วไป หรือกองปุ๋ยหมัก มีการขุดรูในแนวระนาบผิวดินไม่ลึกมาก กินอินทรียวัตถุและดินเป็นอาหาร มีอัตราการแพร่พันธุ์น้อยกว่าไส้เดือนดินในกลุ่มผิวดิน และมีการพักตัวในช่วงหน้าแล้ง ไส้เดือนดินกลุ่มนี้ไม่เหมาะต่อการใช้ย่อยสลายขยะอินทรีย์

3. กลุ่มไส้เดือนดินในดินลึก (Anecic)

กลุ่มไส้เดือนดินในดินลึก (Anecic) เป็นไส้เดือนดินที่เลือดไม่มีรงควัตถุ(ไส้เดือนดินสีเทา) เป็นไส้เดือนดินที่มีลำตัวขนาดใหญ่และบางชนิดยาวมาก ไส้เดือนดินยักษ์ในประเทศออสเตรเลีย ยาวมากกว่า 2 เมตร ขุดรูถาวรในแนวดิ่งลึกลงไปในดินชั้นแร่ ตอนกลางคืนจะขึ้นมาที่ผิวดินและลากอาหารลงไปในรู แพร่พันธุ์ได้น้อยมาก เจริญเต็มวัยช้า มีอายุหลายปี และมีการพักตัวในช่วงหน้าแล้ง ไม่เหมาะต่อการใช้ย่อยสลายขยะอินทรีย์

 ซึ่งนอกจากกลุ่มไส้เดือนดินที่ได้จัดจำแนกดังกล่าว ยังมีไส้เดือนดินบางชนิดที่อาศํยอยู่ในที่พิเศษอื่นๆ ซึ่งพบได้น้อยในดินหรือในขยะหรือในสภาพแวกล้อมทั่วไป เช่น ไส้เดือนดินพวกที่อาศัยอยู่ใต้เปลิอกไม้ ท่อนซุงที่เน่าเปื่อย ในรากพืช หรือใต้พืชจำพวกมอส และซอกใบไม้ของต้นไม้ในป่าเขตร้อนที่ยังไม่ได้จำแนก 

ลักษณะสำคัญของไส้เดือน
ภาพไส้เดือน

วิธีการจักจำแนกไส้เดือนดินอย่างง่ายสามารถสังเกตได้จาก

1.    ขนาดและความยาวของลำตัว
2.    สีหรือแถบสีของลำตัว
3.    แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหาร

ในลำดับแรกจะแบ่งกลุ่มไส้เดือนดินเป็น 2 กลุ่มใหญ่ก่อน คือ ไส้เดือนดินสีแดง และไส้เดือนดินสีเทา แล้วจึงพิจารณาขนาดความยาวของลำตัว ถิ่นที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารในลำดับถัดไป


Source : คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "การจำแนกไส้เดือนดิน"

แสดงความคิดเห็น