ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนมาตรา 40


ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนมาตรา 40


ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) พร้อมหลักฐานประกอบการยื่นคำขอฯ ได้ที่

-สำนักงานประกันสังคม
-สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีสิทธิ
เมื่อผู้ประกันตนได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันสังคมให้รับเงินประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนจะต้องรับเงินภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่รับภายในกำหนด ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน

การประกันตน ผู้มีอาชีพอิสระ
ภาพ ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

การขอรับคืนเงินสมทบที่จ่ายล่วงหน้า 

ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิขอรับคืนเงินสมทบที่จ่ายล่วงหน้าได้ในกรณี ดังนี้

-ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
-ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
-ผู้ประกันตนแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก)
-ขอรับเงินสมทบคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับเงินสมทบคืน มีดังนี

กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย


-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิ
-สำเนามรณะบัตร
-สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และบิดา มารดา
-สำเนาสูติบัตรของบุตรผู้ประกันตน
-เอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็น

กรณีได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 และกรณีผู้ประกันตนแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-หลักฐานประกอบการยื่นคำขอประโยชน์ทดแทน

เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
-ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
-ใบรับรองแพทย์
-สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)

เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ
-ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
-ใบรับรองแพทย์
-สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)

เงินค่าทำศพ กรณีตาย

-ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
-สำเนามรณะบัตร
-หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ประกันตนและผู้จัดการศพ
-สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ประกันตนและผู้จัดการศพ

เงินบำเหน็จชราภาพ กรณีชราภาพ

กรณีผู้ประกันตนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก)ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส.2-01/ม.40)
-ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส.2-01/ม.40)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย

-ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
-สำเนามรณะบัตร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ
-สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และของบิดา มารดา (ถ้ามี)
-สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร

ที่มา: http://www.sso.go.th/


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ผู้ประกันตนมาตรา 40
ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนมาตรา 40
เงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา 40


Tag: ประกันตนมาตรา 40, ประกันตนสำหรับอาชีพอิสระ มาตรา 40

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนมาตรา 40"

แสดงความคิดเห็น