เงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา 40

เงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา 40


เงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทน


เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนเดือนที่เจ็บป่วย
เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ดังนี้

-จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 10 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 500 บาทต่อเดือน
-จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 12 เดือน ภายในระยะเวลา 20 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 650 บาทต่อเดือน
-จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 24 เดือน ภายในระยะเวลา 40 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 800 บาทต่อเดือน
-จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 36 เดือน ภายในระยะเวลา 60 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 1,000 บาทต่อเดือน

กรณีตาย


ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตาย เงินค่าทำศพ ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทำศพ ได้แก่บุคคลตามลำดับ ดังนี้

-บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน
-สามี ภริยา บิดาและมารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน
-บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

กรณีชราภาพ ต้องจ่ายเงินสมทบชุดสิทธิประโยชน์ที่ 2

ผู้ประกันตนจะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนต่อไป (ลาออก)
-สามี ภริยา บิดาและมารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากัน กรณีไม่มีผู้มีสิทธิตามข้อ 2.1
  ให้จ่ายแก่บุคคล ซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ

ที่มา: http://www.sso.go.th/


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ผู้ประกันตนมาตรา 40
ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนมาตรา 40
เงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา 40

Tag: ประกันตนมาตรา 40, ประกันตนสำหรับอาชีพอิสระ มาตรา 40

0 คน ให้ความคิดเห็นเรื่อง "เงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนมาตรา 40"

แสดงความคิดเห็น